Varbergs TR B 870-18 Dom 2018-06-20 Samir Ibrahimpasic.pdf